ThetaTechnika.hu

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Érvényes 2018. május 25-től

 

1. Az adatvédelmi tájékoztató célja

A jelen adatvédelmi tájékozató célja, hogy a felvett személyes adatok kezelésével kapcsolatosan tájékoztassa partnereit (továbbiakban adatszolgáltató), adatvédelmi jogi szempontból minden jelentős részletről, a hatályos Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (továbbiakban GDRP), valamint az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényeknek (továbbiakban: Infotv.) megfelelően.

2. Az adatkezelő adatai

A www.thetatechnika.hu weboldal üzemeltetője, az Adatkezelési tájékoztató kiadója és egyben Adatkezelője (továbbiakban Adatkezelő):

Név: Molnár Erika e.v.

Székhely: 2330 Dunaharaszti, Dobó István u. 13.

Nyilvántartási száma:44534494

Adószám:67255094-1-33

Telefonszám: 06 70 507 5025

Email cím: info.thetatechnika@gmail.com

Amennyiben kérdése, problémája lenne jelen közleményünkkel vagy személye adatainak kezelésével kapcsolatban, a fenti email címen léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

3.A személyes adatok kezelésének elvei

Az Adatszolgáltató személyes adatainak biztonságos és jogszerű kezeléséért az Adatkezelő vállal felelősséget. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat csak a törvénynek megfelelően gyűjti.

A személyes adatokat az Adatkezelő az Adatszolgáltató személyes hozzájárulása alapján, célhoz kötötten használja és kezeli. Adatkezelés célja: hírlevél küldése, események szervezése, tanfolyamokon való részvétel, személyes konzultáción való részvétel, számla kibocsájtása.

Az Adatkezelő vállalja, hogy a személyes adatokat harmadik személynek semmiféle körülmények között nem adja ki.

Az adatok megadásával az Adatszolgáltató szavatolja, hogy a megadott adatok pontosak és teljesek, a személyes adatok pontosságáért az azt megadó személy tartozik felelősséggel. Felhívjuk az Adatszolgáltató figyelmét, hogy amennyiben nem saját adataikat adják meg, az Adatkezelő kötelessége az érintett személyes hozzájárulásának megszerzése.

A 18. életévet be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése, csak akkor és olyan mértékben kezelendő, ha a hozzájárulást a gyermek szülője, vagy a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló személy adta meg, illetve engedélyezte.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájáruláson, önkéntes feliratkozáson, illetve törvényi felhatalmazáson alapul. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek a hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Az adatokat a felhasználó leiratkozásáig tároljuk.

A hírlevélre való feliratkozással az adatszolgáltató kijelenti, hogy e-mail címét azért adta meg, hogy azon az oktatással kapcsolatos információkat, hírleveleket kapjon.

4. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, kijelenti, hogy az adatokat a legbiztonságosabban tárolja.

Az adattárolás módja: elektronikus és papíralapú.

A rögzített személyes adatokat csak biztonságos szerveren, jelszóval védett adatbázisban tárolja.

A hírlevél szolgáltató IP címe: https://mailchimp.com Az Adatkezelő a Mailchimp szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

A honlap tárhely szolgáltatója: https://rackhost.hu

Üzemeltető neve: Rackhost Zrt.

Cégjegyzékszám: 06-10-000489

Adószáma: 25333572-2-06

Postacíme: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

A beérkező e-mail üzeneteket, a honlapra, a tanfolyamokra való regisztrációt az automatikus adatfeldolgozás során https titkosítású levelező szerveren továbbítjuk. A Rachost Zrt GDPR megfeleléséről, adatvédelméről a részletek itt olvashatók: https://www.rackhost.hu/privacy-policy

A papír alapon rögzített személyes adatokat az Adatkezelő viszi fel a szerverre, míg az online regisztráció során rögzített adatok nem nyilvános kommunikációs hálózaton keresztül kerülnek a szerverre.

Az Adatkezelő a papír alapon rögzített személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat a székhelyén elzárva tárolja. A Ptk. Szerinti általános elévülési idő 5 év, ez azonban a különböző esetekben időtartam is lehet. Az 5 éven túli Adatlapok/Kérdőívek megsemmisítésre kerülnek.

5. A kezelt személyes adatok köre 

5.1. Konzultáció, ThetaHealing® kezelésen való részvétel során megadandó személyes adatok:

 • Név (kötelezően megadandó)
 • Email cím (opcionálisan megadandó)
 • Telefonszám (kötelezően megadandó)
 • Számlázási cím (kötelezően megadandó)
 • Születési dátum (opcionálisan megadható)
 • Egészségügyi állapot (opcionálisan megadandó)

5.2. ThetaHealing® tanfolyamokra, előadásokra, workshopokra, táborokba való bejelentkezéshez megadandó adatok:

 • Név (kötelezően megadandó)
 • Email cím (kötelezően megadandó)
 • Telefonszám (kötelezően megadandó)
 • Számlázási cím (kötelezően megadandó)
 • Egészségügyi állapot (kötelezően megadandó)

5.3 Hírlevélre való feliratkozáskor rögzítendő személyes adatok:

 • Név (kötelezően megadandó)
 • Email cím (kötelezően megadandó)

Az online regisztrációs adatbázis a fentieken kívül tartalmazza az Adatszolgáltató nyilatkozatát Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztató elolvasásáról és elfogadásáról.

6. Milyen célból gyűjti a személyes adatokat az Adatkezelő

Az Adatkezelő a foglalkozások, előadások szervezése, lebonyolítása, valamint tanfolyamok, táborok szervezése, hírlevél küldés és számlázási tevékenység miatt rögzíti a látogatók személyes adatait.

7. Az Adatszolgáltatók jogai és jogorvoslati lehetőségei

7.1 A tájékoztatás a hozzáférés joga: az Adatszolgáltató jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen és kapjon arról, hogy személyes adatai kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Az érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférni.

7.2 Helyesbítés joga

Az Adatszolgáltató jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Adatszolgáltató ezen felül saját maga is módosíthatja adatait. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Adatkezelő jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

7.3. Törléshez (“elfeledtetéshez”) való jog

Az Adatszolgáltató jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. A személyes adatok törlését az Adatszolgáltató e-mail-ben kezdeményezheti. Törlési kérelem esetén az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja (van-e a hozzájáruláson kívül más jogalapja), és ha a törlés feltételei fenn állnak törli az adatokat.

Az Adatszolgáltató személyesen is törölheti megadott adatait minden hírlevél alján található Leiratkozás a Hírlevélről fülre kattintva.

Az Adatszolgáltató alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére adatai törlésre kerüljenek:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Adatszolgáltatót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Amennyiben személyes adatok törlését kéri, az Adatkezelőnek joga van a további szolgáltatás megtagadásához, mivel az adatok megadása a tanfolyamokon, táborokba való jelentkezés, a konzultációkon való részvétel, a számlázás előfeltételei.

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog.

 Az Adatszolgáltató kérheti adatainak korlátozását, ha az alábbi feltételek közül valamelyik teljesül: 

 • az Adatszolgáltató vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Adatszolgáltató ellenzi az adatok törlését,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Adatszolgáltató igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Adatszolgáltató tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Adatszolgáltató jogos indokaival szemben.

7.5 Adathordozáshoz való jog

Az Adatszolgáltató jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.6   Tiltakozáshoz való jog

Az Adatszolgáltató tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés:

 • közérdekű, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
 • közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is,
 • tudományos vagy statisztikai célból történik.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Adatszolgáltató érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az Adatkezelő az érintett kérésének nem tud eleget tenni, erről az Adatszolgáltatót 30 napon belül tájékoztatja.

7.7 Jogorvoslathoz való jog

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: 06 1 3911400

Fax: 0613911410

Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: http://www.naih.hu